Obchodní podmínky

     1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Erik Kunitzký Crafturo, se sídlem Tyršova 170, Tetčice, 664 17, Brno-venkov, identifikační číslo: 09927107 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.crafturo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Termínem In-Game se rozumí virtuální prostředí ve hře World of Warcraft – EU, Blizzard Entertainment, Vivendi Universal Games, inc.,

1.6. Termínem Goldy se rozumí virtuální měna ve hře World of Warcraft – EU, Blizzard Entertainment, Vivendi Universal Games, inc.,

1.7. Všechny informace, obrázky a loga na webovém portálu crafturo.cz, jsou majetkem společnosti Crafturo, nebo majetkem třetích stran. Crafturo si nenárokuje veškerá majetková/autorská práva vůči těmto informacím, obrázkům či logům na webové stránce crafturo.cz.

 

     2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

     3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivé služby. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávané službě (objednávanou službu „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu,

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny služby

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (typ služby, výše kupní ceny, předpokládaná časová realizace) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně emailem, na facebooku či discordu v návaznosti na prováděnou konverzaci).

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou komunikací, a to email, facebook, nebo discord.

3.7. Zaplacením kupující potvrzuje svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s přijímáním zboží a služeb prostřednictvím prostředků projednaných při vyjednávání obchodu.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

3.9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.10. Kupující bere na vědomí, že veškeré nabízené služby jsou v intelektuálním vlastnictví společnosti EU, Blizzard Entertainment, Vivendi Universal Games, inc., a uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že porušují pravidla hry World of Warcraft.

 

     4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2901952788 / 2010 pro zákazníky z České republiky, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Paypal;

4.2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), zrušit objednání sjednané služby. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

     5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.0. Kupující nemá nárok na vrácení částky po realizaci zakoupené služby, která proběhla dle předem stanovených podmínek.

5.1. Do doby realizace služby a dohodnutí času kupujícím je prodávající za nečekaně nastalých podmínek oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.2. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud byla cena služeb zjevně výrazně nižší než obvyklá cena stejné služby v době uzavření smlouvy.

5.3. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě ztráty schopnosti plnit službu ve sjednaném čase, případně sjednat náhradní termín služby s kupujícím.

 

     6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ SLUŽEB

6.1. Služba je dodávána pouze online.

     7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy email. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Každý zákazník je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s prodejcem obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo zde.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození zákazníkova herního účtu.

7.5. Crafturo nenese žádnou odpovědnost na získání virtuálních předmětů zakoupených prostřednictvím crafturo.cz. Platby pro Crafturo jsou pouze za naše služby, nikoliv za virtuální položky. Všechny virtuální položky zprostředkované prostřednictvím crafturo.cz vztahující se ke hře jsou vlastnictvím příslušných původních poskytovatelů licencí (Blizzard entertainment). Crafturo není v žádném případě spojen s uvedenou společností.

7.6. V případě žaloby proti vašemu účtu ze strany herní společnosti souhlasíte s tím, že Crafturo není odpovědný a povinen refundace.

7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

     8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Podrobnosti o rozsahu zpracovávaných osobních údajů jsou popsány v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách.

 

     9. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující bere na vědomí, že náš internetový eshop využívá cookies. Více o používání cookies se kupující může dočíst v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

 

     10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

     11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího:  Erik Kunitzký
                                                            739 302 925
                                                            info@crafturo.cz                        

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 13.4.2021